Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Nöj­da kunder

Nöj­da kunder

Vi på PL Plåtlister har i janu­a­ri 2021 erhål­lit Myc­ket Väl God­känt i Kundnöjdhet!

Sup­port­fö­re­ta­get TMJ Group som är spe­ci­a­lis­ter inom mark­nads­un­der­sök­ning­ar genom­för regel­bun­det inno­va­ti­va kund­nöjd­hets­un­der­sök­ning­ar inom fler­ta­let bran­scher. Där ställs höga krav på oss som före­tag och leve­ran­tör att föl­ja upp och för­bätt­ra de utveck­lings­om­rå­den som kom­mer av under­sök­ning­ens genomförande.

Genom regel­bun­den­he­ten garan­te­rar vi att du som kund ham­nar i fokus för vår utveck­ling. Du kan kän­na dig trygg med att allt som sägs till oss i des­sa stu­di­er fram­förs till vår orga­ni­sa­tion, led­nings­grupp och per­so­nal för direkt imple­men­te­ring i vårt utveck­lings­ar­be­te. Trots att du som kund är ano­nym i under­sök­ning­ens genom­fö­ran­de kan vi på ett inno­va­tivt sätt ta del av dina tan­kar och öns­ke­mål. Genom en unik inter­vju­tek­nik, där dia­lo­gen med var­je respon­dent är vik­tig och tas till­va­ra, får vi en möj­lig­het att leva i stän­dig för­bätt­ring. Tack för att du hjäl­per oss att bli bätt­re. Du är det vik­ti­gas­te vi har!

Om Sup­port­fö­re­ta­get TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar

Nöjd­hets­in­dex base­ras på 10 för kun­den vik­ti­ga nöjd­hets­frå­gor och pre­sen­te­ras över­gri­pan­de i ett nöjd­hets­in­dex på ska­lan 0-100. Det­ta nöjd­hets­in­dex är ett s.k. dyna­miskt index vil­ket kon­ti­nu­er­ligt upp­da­te­ras vart­ef­ter nya mät­ning­ar uppdateras.

Nöjd­het­s­emblem delas ut enligt nedan erhåll­na indexvärden:

  • Nöjd­hets­in­dex 50-65 = Godkänd
  • Nöjd­hets­in­dex >65-75 = Väl godkänd
  • Nöjd­hets­in­dex >75 = Myc­ket väl godkänd

För mer infor­ma­tion om Sup­port­fö­re­ta­gets kund­nöjd­hets­in­dex, kontakta:
Tove Åker­man-Sten­man, tove@supportforetaget.se

Emblem MVG 2021

Kom­pe­ten­sen är bra på PL Plåtlister, de gör ett bra jobb eftersom de verk­li­gen kan sitt jobb.

PL Plåtlister tar fram det man har beställt på ett snabbt och bra sätt.