Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Om oss

Vi på Plåtlister

Micke Karlsson - Plåtlister.se

Mic­ke Karlsson
VD

micke@platlister.se
076-017 80 05

Daniel Jantin - Plåtlister.se

Dani­el Jantin
Plåtslagare

daniel@platlister.se 
070-635 67 35

Conny

Con­ny Johansson
Plåtslagare

conny@platlister.se

Medlem i Företagarna

Enkel­het, kva­li­té och snab­ba leveranser

Vår affärsidé och vision

Är att för­se våra före­tagskun­der med plåtlister och beslag i bäs­ta möj­li­ga kva­li­té med en snabb och enkel köp­pro­cess och leverans.

Bak­grund

Dani­el och Mic­ke bör­ja­de sitt sam­ar­be­te under 2017. Dani­el är i grun­den snic­ka­re och har dess­utom arbe­tat inom plåtsla­ge­ri i många år. Mic­ke är i grun­den bygg­nads­plåtsla­ga­re och har job­bat med det i över 30 år. De såg mark­na­dens behov av plåtlister och beslag kla­ra att mon­te­ras av and­ra yrkes­grup­per än de själ­va, föns­ter­mon­tö­rer, papp­läg­ga­re, byg­ga­re med fler. En idé om att göra det enkelt att bestäl­la och sam­ti­digt behål­la kva­li­tén och det hant­verks­mäs­si­ga utfö­ran­de på plåtlister och beslag väx­te fram. PL Plåtlister bör­ja­de ta sin form.