Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Leve­ransin­fo och köpvillkor

Pro­duk­tions­tid

Beställ­ning­ar upp till 200 m av våra stan­dard­ku­lö­rer är garan­te­rat leve­ranskla­ra inom 48 tim­mar. Leve­rans­ti­den för pri­vat­per­so­ner är 2-3 veckor.

Fraktru­ti­ner

Fär­dig­pro­du­ce­ra­de ord­rar häm­tas på vårt lager. Vid sto­ra beställ­ning­ar kon­tak­ta oss för fraktoffert.

Vid ska­dor

Vid frakt­ska­dat gods kon­tak­ta frakt­bo­la­get. Vid övri­ga ska­dor kon­tak­ta Plåtlister.se.

Retu­rer

Retu­rer åter­be­ta­las med 50 % på stan­dardsor­ti­men­tet och kun­den står för retur­kost­na­der­na. Ej retur på spe­ci­al­fär­ger och egna sat­ta mått.

Mate­ri­al-/pro­duk­tin­for­ma­tion

Alla lis­ter till­ver­kas av 0,6 mm för­zin­kad och lac­ke­rad stålplåt från SSAB.

Fak­tu­re­ring

Fak­tu­ran skic­kas via e-post. Öns­kas pap­pers­fak­tu­ra vän­li­gen kon­tak­ta oss. För pap­pers­fak­tu­ra till­kom­mer en admi­nist­ra­tions­av­gift på 50 kr.

Köp­vill­kor

För köp­vill­kor för före­tag hän­vi­sas till köpla­gen samt till all­män­na bestäm­mel­ser för köp av varor i yrkes­mäs­sig bygg­verk­sam­het, ABM07 (lad­da ner ABM07 som PDF här).