Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Integri­tets­po­li­cy

Vil­ka vi är

PL Plåtlister AB
Org.nr.: 559050-7504
Ansva­rig: Dani­el Jantin

Besöks­a­dress:
Brand­t­hov­da­ga­tan 24
721 35 Västerås

Tele­fon: 076-017 80 05
E-post: info@platlister.se
Hem­si­da: platlister.se

Vil­ka per­son­upp­gif­ter vi sam­lar in och var­för vi sam­lar in dem

Web­bu­tik

När du hand­lar i vår web­bu­tik behö­ver du ange ditt namn samt dina kon­takt­upp­gif­ter för fak­tu­re­ring och leve­rans. Des­sa upp­gif­ter används och spa­ras för att kun­na han­te­ra ordern. Upp­gif­ter­na spa­ras så att du som besö­ka­re kan log­ga in och se tidi­ga­re ord­rar samt änd­ra dina uppgifter.

Coo­kie-filer

Hur länge vi behål­ler era uppgifter

För använ­da­re som regi­stre­rar sig på webb­plat­sen spa­rar vi de per­son­upp­gif­ter de anger i sin använ­dar­pro­fil. Alla använ­da­re kan se och redi­ge­ra sina per­son­upp­gif­ter när som helst. Även webb­plat­sens admi­nist­ra­tö­rer kan se och redi­ge­ra den­na information.

Vil­ka rät­tig­he­ter du har över dina data

Om du har ett kon­to eller har skri­vit någ­ra kom­men­ta­rer på den­na webb­plats kan du begä­ra en export­fil med de per­son­upp­gif­ter vi har om dig, inklu­si­ve alla upp­gif­ter du har gett oss. Du kan ock­så begä­ra att vi tar bort alla per­son­upp­gif­ter vi har om dig. Det­ta omfat­tar inte even­tu­el­la upp­gif­ter som vi är tvung­na att spa­ra av admi­nist­ra­ti­va, lega­la eller säker­hets­mäs­si­ga ändamål.