Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Gavelplåtar

Här hit­tar du våra gavelplåtar/vindskiveplåtar. Det finns oli­ka model­ler med oli­ka för­de­lar – både este­tiskt och funk­tio­nellt. Plå­ten för tvåku­pigt tegel är den mest van­li­ga och pas­sar till en mängd oli­ka tak. Model­len för enku­pi­ga tegel­pan­nor pas­sar ock­så med för­del tvåku­pi­ga tegel­pan­nor om man har vind­ski­vebrä­dor­na mon­te­ra­de lite hög­re än taky­tan – det blir snyggt och vat­ten leds bätt­re in mot taket, ris­ken för dropp utan­för taket mins­kar. Vi har även plåt för fal­sa­de tak, för dig som har rätt kun­ska­per och specialverktyg.

Om du inte hit­tar det du söker här desig­na din egen pro­fil på Mått­be­ställ­da lis­ter.